image
image
image
image

T P K Ethanol

กลุ่มบริษัท TPK เป็นผู้ดำเนินอุตสาหกรรมมันสำปะหลังมานานกว่า 45 ปี ได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำประหลังให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น จึงลงทุนสร้างโรงงานผลิตเอทานอลขนาดใหญ่ที่สุดใน South East Asia บนเนื้ที่ 1,230 ไร่ โดยมีมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต มีกำลังการผลิตเอทานอลรวมทั้งสิ้น1,020,000 ลิตร/วัน เพื่อใช้เป็นส่วนผสมของน้ำมันเชื้อเพลิง